Twijnstraat 17, Brugge , België
+32 476 70 06 02
info@ddk.be

Voorwaarden

Vakantiewoningen - Holiday Rentals - Location de vacances - Ferienwohnungen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere reservering bij ‘De Drie Koningen’. De gast verklaart door de reservatie kennis te hebben van deze voorwaarden en huisregels, deze te aanvaarden en zich er aan te houden.
De gast treedt op namens het gehele gezelschap die hem of haar vergezelt (hierna ‘gast’) bij het gebruik van een appartement in ‘De Drie Koningen’.

Reserveren

1. Een gast kan alleen een reservatie maken via het reserveringsformulier op deze website van ‘De Drie Koningen’. Wij kunnen geen reserveringen per e-mail of telefoon aanvaarden.

2. Bij een reservatie vragen wij aan de gast een aantal persoons- en identiteitsgegevens zoals de duurtijd en periode van het verblijf, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Tevens vragen wij een kredietkaart op te geven (Visa, Mastercard of American Express) langs waar de toekomstige betalingen zullen gebeuren. 

3. Wij houden ons het recht voor om een boeking te weigeren als wij menen dat de verhuring niet in overeenstemming is met de functie van ‘vakantiewoning’, als wij menen dat de huurvoorwaarden worden geschonden of als wij menen dat de gast in de onmogelijkheid verkeert om aan de huurovereenkomst te voldoen. Wij brengen de gast hiervan op de hoogte binnen de 24 uur na reservatie.

4. Elk appartement heeft een maximumcapaciteit. Het aantal gasten die in het appartement verblijven mag dit maximum niet overschrijden omwille van de veiligheid en verzekeringstechnische redenen. De gast geeft daarom vooraf op hoeveel gasten (inclusief kinderen) in het appartement zullen verblijven.

5. Graag komen wij indien mogelijk tegemoet aan elk redelijk verzoek van de gast om van de bepalingen af te wijken.

Prijs en betalingen

1. De huurprijs is de prijs die vermeld wordt door onze boekingsmodule tijdens het reservatieproces. Wij bevestigen deze prijs in onze bevestiging per e-mail.

2. De huurprijs omvat :
de huur voor het verblijf in het appartement
– het normaal verbruik van water, gas, verwarming en elektriciteit
– bedlinnen en donsdekens (synthetisch)
– 1 handdoekset per persoon (badhanddoek en handdoek)
– normale schoonmaakbeurt
– huishoudproducten (vaatwastabletten, detergenten, schoonmaakmiddelen..)
– toiletpapier
– BTW (6%)

3. De huurprijs omvat niet de huur voor het gebruik van de garages, bijkomende diensten of producten.   

4. De gast hoeft geen aanbetaling te doen en geen waarborg te betalen.

5. De gast betaalt de totale huurprijs en de eventuele extra kosten bij de check out.
Hij krijgt hiervoor op de dag voor het uitchecken per e-mail een factuuroverzicht met een link om online te betalen met kredietkaart (Mastercard, Visa of American Express).

6. De gast is aansprakelijk voor eventuele breuk of schade veroorzaakt aan de woning. Alle kosten ten gevolge van herstellingen of vervanging is betaalbaar op het einde van het verblijf. De gast dient daarom eventuele schade of breuk aan een deel van het pand of van de uitrusting zo spoedig mogelijk te rapporteren.

7. Ook na het uitchecken kan de ‘De Drie Koningen’ nog vaststellingen van schade doen. Wij houden ons het recht voor om de gast een factuur voor te leggen uiterlijk 7 werkdagen na het uitchecken.  De gast verklaart zich akkoord dat ‘De Drie Koningen’ ieder verschuldigd bedrag kan verhalen via de kredietkaart.

Annulaties en wijzigingen

1. Bij annulatie door de gast, stuurt de gast ons zo spoedig mogelijk een e-mail met het verzoek om de boeking te annuleren. De datum van de e-mail is bepalend welke annulatievoorwaarden wij in acht zullen nemen.

2. Wij behandelen het omboeken (wijzigen van begin- en einddatum) van een reservatie als een annulatie.

3. Als de gast annuleert, hanteren wij volgende voorwaarden:

– annulaties (of omboeken) langer dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode : wij geven totale kwijting.
– annulaties (of omboeken) minder dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode : wij rekenen 50% van de totale huur aan en geven een kwijting voor de overige 50%.
– bij een no-show : wij rekenen 100% van de totale huur aan.

4. Indien wij als verhuurder door onvoorziene omstandigheden (brand, wateroverlast, …) niet aan onze contractuele verplichtingen kunnen voldoen en bijgevolg de gast het appartement niet kan gebruiken, kunnen wij overgaan tot de onmiddellijke annulering van de boeking of het stopzetten van het huurcontract. Hierbij gaan wij over tot het terug betalen van eventuele eerdere gedane betalingen of het verhoudingsgewijs bijsturen van de huurprijs. In dat geval zullen wij ook alle redelijke inspanningen leveren die van ons mag verwacht worden om een oplossing te zoeken voor de gast. De gast kan evenwel geen aanspraak maken op een schadeloosstelling.

5. Onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedsfeer van ‘De Drie Koningen’ vallen (stakingen, terrorisme, pandemieën, …), zijn geen basis of recht om kosteloos te annuleren. Er is een kwestie van overmacht en in dat soort situaties gelden onze annulatievoorwaarden. De gast krijgt hiervan een factuur die hij in zijn reisverzekering kan inbrengen. Wij adviseren onze gasten daarom steeds een annuleringsverzekering of reisverzekering te nemen om eventuele annuleringskosten te recupereren.

Inchecken en uitchecken

1. Check in is voorzien vanaf 15:00 uur. In de reservatie wordt het geplande aankomstuur vermeld. Dit is echter niet bindend maar alleen een indicatie voor onze schoonmaakploeg.

2. Twee dagen voor het inchecken krijgt de gast alle instructies en de toegangscode voor de hoofdingang en het appartement. De code voor beide toegangen is dezelfde en is actief gedurende het gehele verblijf.  Door het gebruik van een code kan de gast op gelijk welk moment van de dag inchecken. De gast hoeft dus ons niet te verwittigen.  

3. De gast dient uit te checken ten laatste om 10:00 uur.

4. Enkel mits voorafgaande afspraak kan van deze regeling worden afgeweken.

5. Als de gast het voorziene tijdstip van check out niet naleeft dan kan aan de gast een bijkomende vergoeding gelijk aan 1 dag verblijf worden aangerekend.

6. De gast verlaat het appartement in dezelfde toestand waarin hij het aantrof. Dit betekent onder meer dat :
– de vaat is gedaan en geledigd
– vuilnis/lege flessen in de containers in onze garage werd verzameld

7. Als de appartementen niet in ordentelijke staat zijn achtergelaten, zijn wij helaas genoodzaakt extra schoonmaakkosten aan te rekenen.

8. Wij hebben aan de receptie een bagageruimte om bagage bij vroege aankomst of laat vertrek op te bergen.

Aansprakelijkheid

‘1. ‘De Drie Koningen’ zal alles doen wat tot haar redelijke mogelijkheden behoort om het verblijf van de gast overeenkomstig de reservatie op een veilige en aangename manier te laten verlopen.

2. ‘De Drie Koningen’ is in elk geval niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen van de gast die door hen in het appartement worden gelaten tijdens of zelfs na het verblijf.

3. De gast weet dat ‘De Drie Koningen’ enkel een accommodatie aanbiedt waarin hij tijdelijk verblijft en dat hij van de diensten van ‘De Drie Koningen’ kan gebruik maken. Wanneer het gebruik of de dienstverlening gebrekkig of foutief zou zijn waardoor er voor de gast hinder of schade op beroepsmatig vlak zou veroorzaakt worden, dan is ‘De Drie Koningen’ hiervoor niet aansprakelijk (bijvoorbeeld schade veroorzaakt door verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden en advocatenkosten).

Persoonsgegevens

1. ‘De Drie Koningen’ verwerkt de persoonsgegevens van de gast overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2. ‘De Drie Koningen’ verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de gast (naam, voornaam, adres en contactgegevens, e-mail adres), voor marketing doeleinden, statistische analyse, voor klantenbeheer (o.a. administratie, facturatie, het verzenden van nieuwsbrieven) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

3. De gast geeft toestemming voor deze verwerking en stemt tevens toe om nieuwsbrieven, commerciële berichten en elektronische correspondentie van ‘De Drie Koningen’ te ontvangen.

4. ‘De Drie Koningen’ verwerkt de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de gast zijn expliciete toestemming met de verwerking heeft gegeven door het onderschrijven van deze Algemene Voorwaarden) en artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang om te ondernemen).

5. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de gast steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

6. De gast heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. De gast kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – de persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.

7. Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gast gevraagd een e-mail te sturen naar info@ddk.be. De gast heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Overige bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen geen afbreuk doen aan de rechten van de gast waarover hij als consument onder de Belgische regelgeving beschikt.

2. De rechten en verbintenissen waarover ‘De Drie Koningen’ ingevolge deze overeenkomst beschikt, kunnen door deze worden overgedragen.

3. ‘De Drie Koningen’ behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op regelmatige basis aan te passen en te herzien.

4. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige andere voorwaarde of van het geheel van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben.

5. De Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in overeenstemming met het Belgische recht. De bevoegde rechtbanken te Brugge zullen elk geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden beslechten.